رویداد ها

استاد حسین علی سلطانفر


عنوان بست: کادر علمی سویه تحصیلی: ماستر رشته اختصاصی: متخصص چشم سایقه کاری: 6 سال الی ختم سال 1402 Email: h.sultanfar@kateb.edu.af


نمایش پروفایل

استاد سید محمد رضا حسینی


عنوان بست: آمریت دیپارتمنت کلینیک و کادر علمی سویه تحصیلی: PhD رشته اختصاصی: صحت عامه تجربه کاری: 10 سال الی ختم سال 1402


نمایش پروفایل

استاد عباس علی رموزی


عنوان بست: ریاست پوهنحی و کادر علمی سویه تحصیلی: MD & mph رشته اختصاصی: داخله عمومی تجربه تدریس: 13 سال الی ختم سال


نمایش پروفایل

استاد ذبیح الله اقبال


عنوان بست: آمریت دیپارتمنت پاراکلینیک و کادر علمی سویه تحصیلی: ماستر رشته اختصاصی: داخله عمومی تجربه کاری: 10 سال الی ختم سال 1402


نمایش پروفایل


همه کارمندان


2024-06-23