چشم انداز، بیانیه ماموریت و اهداف بلند مدت

چشم انداز پوهنحی ­طب

پوهنحی طب پوهنتـون کاتب به عنــوان کانون معتبرعلمـی تلاش می­نمایـد، تا به یک پوهنحی کار آفرین در سطح کشـور تبـدیل شـود.

بیانیه مأموریت پوهنحی ­طب

پوهنحی طب پوهنتـون­کاتب به عنـوان یک پوهنحی پیشتـاز در سطح کشـور با التـزام به دین مقدس اسـلام متعهد به ارائــه آمـوزش متمرکـز بر شیـوه های خلاقانـه، نـو آورانـه و پژوهشـی، با استفاده از تکنـالوژی نویـن می باشـد. پوهنحی برای بهبـود نگـرش جامعـه نسبت به نهاد اکادمیک، تقویت فـرهنگ کارآفرینـی، سهم گیـری در انکشاف پایدار و تعامل سازنده با نهاد­های ملـی و بین­المللی را در اولویت کاری خود قرار می دهد.

 

اهداف بلند مدت پوهنحی طب

  1. توسعـه فعالیت­های آموزشـی از نظـر کمـی و کیفـی در سطـح پوهنحی
  2. توسعـه کار­آفرینـی، حمایت از خلاقیـت و نـوآوری، برقـراری ارتبـاط با مراکــز صحـی و جامعـه
  3. مدیـریت موثـر و کارآمد از طـریق نظـارت، ارزیابی و سیستم ګزارش دهی
  4. سهـم گیـری مؤثـر و ارزشمنــد درحـوزه سـلامت جامعــه
  5. ارتقـای ظـرفیت علمـی اساتیـد و کارمنـدان
  6. توسعـه ارتبـاط با نهادهای آموزشـی همسوی ملـی و بین­المللـی
  7. توسعـه منابـع فیـزیکـی و تکنالـوژیکی درحـوزه علـوم­طبـی.
  8. توسعـه تحقیقـات وتولیـد علـم درحـوزه علـوم­طبـی.

 

0 0 votes
Article Rating

Sharingچاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

2024-06-23